BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

אודות יק"א

מקומות אחרים

המוני פליטים, חסרי-בית, נותרו באירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה. יק"א לקחה חלק נכבד בתיאום מאמציהם של המוסדות היהודים השונים, אשר טיפלו בבעיה חמורה זו.

בשנת 1927 נוסד "הארגון העולמי לטיפול בהגירה יהודית" של היא"ס-יק"א. עלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה המריצה את יק"א לפעילות חדשה. היא הקדישה 800,000 ליש"ט למימון יציאתם של יהודים מגרמניה והתיישבותם בארצות אחרות.

שערי המושבות הקיימות של יק"א נפתחו בפני אותן המשפחות של יהודי גרמניה אשר רצו להתיישב בהן. בארגנטינה, למשל, הוקמו מספר יישובים חקלאיים חדשים, ו-400 משפחות-פליטים מצאו בהם פרנסה ובטחון.

אחרי מלחמת העולם השניה, נדרשה יק"א שוב להושיט סיוע כספי במתן הלוואות, אולם הפעם לא ליהודים במזרח אירופה. היא הייתה בין הראשונים שבאו לעזרתו של הקיבוץ היהודי המדוכא בצפון אפריקה. יחד עם "הוועד האמריקני לחלוקת עזרה" הוקמו מוסדות-אשראי בערים הגדולות של מרוקו ותוניסיה, כדי לסייע לאלפי בעלי המלאכה העניים לצאת ממצוקתם הכלכלית הקשה. למעלה מ-14,000 הלוואות, בסכום של יותר ממיליון ליש"ט, סייעו בידם לקנות חומרי-גלם וכלי עבודה, לעדכן את שיטות העבודה ולשפץ את בתי המלאכה.

פעילות זו נסתיימה בשנת 1974 בעקבות הגירתם ההמונית של היהודים מארצות אלה. גופי סיוע שנתמכו בקרנות של יק"א, הושיטו עזרה לאלה שהיגרו מצפון אפריקה לצרפת.

 

קראו על פעולותיה של חברת פיק"א לשימור נחלותיה בסוריה ובלבנון במאמר מאת ד"ר יאיר זלטנרייך