BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

מחקר

מחקר בתמרים

פורסם מחקרו של ד״ר נפתלי ליזרוביץ מבן גוריון שבוצע בתמיכת יק"א.
כותרת המחקר:  חקלאות מדייקת השקיה בתמרים
 
המחקר מוצע באתר Science Direct