BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

מיקרו אצות כמזון על

החממה האקולוגית בעין שמר בה קרן יק"א תומכת, מפרסמת דוח על תוצאות שנת גידול מיקרו אצות כמזון על למען הזנת דגים.

הפרויקט סומן בהצלחה, והביא אותנו להרים את רמת החקר המדעי בתחום חקלאות המים, גידול אצות ודגים.
נוצר צוות רציני של הובלה, מקצועי וברמה אקדמית גבוהה, שמושך את החממה ואת התלמידים למעלה.
הפרויקט מהווה תשתית מצוינת גם לחיבור חברות ומפעלים (טרנסאלג'י, אמבר, החברה הכלכלית מנשה, גלעם), ומצע להפצת הידע לבתי ספר נוספים (תהליך שהתרחב השנה).

קבצים מצורפים: