BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

הגשת הצעות לתקציב יק"א לשנת התקציב הבאה

חלף מועד הגשת הצעות לשנת התקציב 2018

בקרוב יפורסם מועד הגשת ההצעות לשנת התקציב 2019

כדי להגיש הצעה נדרשת הסכמה מראש של מנהל יק"א

לפרטים התקשרו: 08-8537320

תבחנה רק הצעות התואמות את הקריטריונים של מועצת המנהלים של יק"א, כמפורט להלן:
פרוייקטים חדשניים, בתחומי החינוך, החקלאות והתיירות, שיכולים לשמש מודל לשכפול.
 

הצעות העונות על הקריטריונים הבאים יזכו להעדפה:

  1. מימד החדשנות
  2. השפעה רחבת היקף (איזור גיאוגרפי , תעסוקה, תחום התמחות וכו).
  3. שותפות בין מספר חוקרים ממוסדות שונים או דיסציפלינות שונות.
  4. השפעה ותרומה אפשרית של המיזם לקידום הפריפריה.
  5. במקרים של פרוייקטים שיכולים להגיע לשלב של פטנט ו/או מסחור - יש להדגיש זאת.
  6. פרוייקטים מסחריים המיועדים לחברות מסחריות, יקבלו סיוע במסגרת הלוואות בלבד.
 
הפרוייקטים צריכים לסייע לפיתוח האזורי של הגליל הנגב והערבה ולשרת את האוכלוסיה הכפרית במועצות האזוריות הבאות:
עמק המעיינות, מעלה יוסף, מרום הגליל, מבואות חרמון, גליל עליון, מטה אשר ומשגב.
חוף אשקלון, אשכול, שער הנגב, בני שמעון, מרחבים, שדות נגב, רמת נגב, תמר, ערבה תיכונה וחבל אילות.
 את ההצעה הסופית יש לשלוח באמצעות הטופס בהמשך דף זה.
 

הנחיות נוספות:

על ההצעה להיות מוגשת בשתי שפות: עברית ואנגלית.
 
על ההצעה לכלול את ארבעת הפרקים הבאים בלבד:
Background      
Objectives        
Work plan and use of the budget
Financing
 
ההצעה צריכה לתאר את הפרוייקט, להסביר את החדשנות שבו, ברמה ארצית או בינלאומית.
יש לציין כיצד הוא עשוי להשפיע על הפיתוח האזורי הכפרי, ומה הקף ההשפעה הצפוי מבחינת מספר מועסקים, מוצרים, הכנסות וכדומה.
ההצעה צריכה לכלול את סה"כ התקציב הדרוש, חלוקת התקציב לסעיפיו השונים, המימון הדרוש לציוד ספציפי (אם יש ציוד כזה), ואת הגופים השותפים למימון, בנוסף ליק"א.
יש לציין מהו הסכום המבוקש מיק"א לצורך הפרוייקט.
 
למתלבטים בניסוח הבקשה, ניתן לשלוח למר זאב מילר, מנכ"ל החברה, טיוטה בעברית, עם מספר הטלפון של המגיש.
זאת כדי להסתייע בהכנת ההצעה הסופית, על פי הקריטריונים הנ"ל, שמנחים את החברה.
 

תהליך קבלת ההחלטות בקרן יק"א

1. מנכ"ל יק"א יאשר את הגשת ההצעות עד למחצית מאי באותה השנה.

2. בחודש יולי יערך מיון ראשון של ההצעות ויוחלט על הצעות שנפסלו והצעות שיועברו לשלב אחרון.

3. הודעה על הצעות שנפסלו בשלב המיון הראשוני תימסר על-ידי מנכ"ל יק"א במהלך חודש אוגוסט.

4. בחודש נובמבר תימסר הודעה סופית - מהן ההצעות שאושרו או נדחו.

5. בחודש ינואר ישלח חוזה לאותם מגישים שהצעותיהם אושרו.

6. התקציב יעמוד לרשות הפרוייקט למשך שנה וחצי.

7. תנאי התשלום יסוכמו עם היזם בעת חתימת החוזה.

8. היזם יתבקש להגיש לקראת חתימת חוזה אבני דרך ותכנית הערכה לפרוייקט. תנאי זה הכרחי לחתימת חוזה.

9. עם גמר הפרוייקט ידווח היזם על תוצאות הפרוייקט בהתאם לתכנית הערכה ולכל דרישה אחרת של מנהל יק"א.

10. היזם מסכים מראש כי הפרוייקט כולו יפורסם באתר האינטרנט של יק"א ותוצאותיו יועמדו לרשות הציבור הרחב.

 

לעזרה בהגשת הטופס אנא צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם

לאחר הגשת ההצעה ישלח אישור הגשה לדואר אלקטרוני של המגיש - הצעה שלא התקבל עבורה אישור לא התקבלה!