BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

אונ' בן גוריון, המכון למחקרים שימושיים

גידולים הלופיטים חדשניים עבור מגדלי הלופיטים עתידיים ברמת נגב.
שדה מחקר מופ רמת הנגב. הנחית פרויקט ד"ר משה שגיא
איש קשר:
Dr. Moshe Sagi

064-235743