BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

ביה"ס התיכון שער הנגב

הקמת מודל יחודי של מרכז מדע וטכנולוגיה
איש קשר:
Aharale Rothstein

054-6755128