BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

בית חינוך משותף הר וגיא

מרכז משאבים ארצי להוראה מרחוק
איש קשר:
Mr. Dov Levin

04-6942320