BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

בית ספר אזורי "מעלה שחרות"

מחקר חינוכי סביבתי ארוך-טווח
איש קשר:
Michael Levi

08-6355910