BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

גידולי שדה נגב

.GEOSYS - שירות הדמיה באמצעות לווין לחקלאות מדייקת
איש קשר:
Itzick Amitai

054-5670555