BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין

השפעה משולבת של עקות יובש ומליחות על תהליכי הגידול, הדיות, היבול והאיכות של רימונים
איש קשר:
Dr. Naftali Lazarovitch

08-6563454