BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלושטיין

מערכת "ירוקה" לטיפול במי קולחין עשירים בשומנים.
איש קשר:
Dr. Amit Gross

08-6596896