BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

חוות ערנדל בערבה הדרומית

.בניית המסעדה בחווה
איש קשר:
Danny Cohen

052-4564085