BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מועצה אזורית אשכול - ביה"ס החדש

בית הספר החדש, התיכון המאוחד של המועצה
איש קשר:
Danny Willer

08-9929143