BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מועצה אזורית ערבה תיכונה

מרכז מו"פ משולב בערבה המרכזית לחקלאות, למים, לתיירות ולשמירת הטבע והסביבה.
איש קשר:
Ezra Ravins

052-3665919