BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ דרום - חוות הבשור

הקמת מתקן לבחינת חיי מדף של פרחי קטיף
איש קשר:
Myron Sofer

052-5618231