BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ ערבה דרומית

ליזימטרים בשטחי גידול מסחריים לייעול ההשקייה והדישון.
איש קשר:
Amnon Greenberg

08-6355733