BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ צפון

מעבדה להדברה אקולוגית של גידולים משולבים.
איש קשר:
Dr. David Cohen

04-6953538