BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ צפון

שימוש בזבובי פירות מעוקרים לבקרת זבוב הים התיכון בצפון ישראל
איש קשר:
Dr. David Cohen

04-6943538