BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, מכון בלאושטיין - אונ' ב"ג ומו"פ ערבה מרכזית

תוספי מזון לחקלאות מים אינטנסיבית. פרוייקט תלת שנתי
איש קשר:
Prof. Shenaan Harpaz

050-6220388