BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

תחנת נווה יער, מיג"ל, מו"פ רמת נגב, מו"פ ערבה דרומית

מחקר ופיתוח לענף הרימונים בנגב ובגליל.
איש קשר:
Dr. Doron Holland

050-6220771