BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

מו"פ צפון
שימוש בזבובי פירות מעוקרים לבקרת זבוב הים התיכון בצפון ישראל
עודכן: מרץ 2012
מו"פ צפון
מעבדה להדברה אקולוגית של גידולים משולבים.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ צפון
תגובת עצי פרי לעקות מים ויבולי פרי שונים.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ צפון
פטרייות אקוזטיות
עודכן: מרץ 2012
תחנת נווה יער, מיג"ל, מו"פ רמת נגב, מו"פ ערבה דרומית
מחקר ופיתוח לענף הרימונים בנגב ובגליל.
עודכן: מרץ 2012
גידולי שדה נגב
.GEOSYS - שירות הדמיה באמצעות לווין לחקלאות מדייקת
עודכן: מרץ 2012
מושב עידן
משק משפחתי (משפחת נעים) - מודל לחקלאות ברת קיימא בערבה.
עודכן: מרץ 2012
מושב עידן
שיטה חדשה לאריזה של דגי נוי לייצוא
עודכן: מרץ 2012
מיג"ל - מרכז ידע גליל עליון
התגברות על מגבלות הפרייה ואיכות במטעי נשירים בצפון ישראל. (פרוייקט תלת שנתי)
עודכן: מרץ 2012
משרד החקלאות, לשכת ההדרכה בלכיש
השקיית גידולי חממה אינטנסיביים במי קולחין ברמות טיהור שונות
עודכן: מרץ 2012

עמודים