BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

האוניברסיטה העברית ירושלים - קמפוס רחובות
יחידת ציוד מרכזית למחקר חקלאי ואקולוגי
עודכן: מרץ 2012
המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלושטיין
מערכת "ירוקה" לטיפול במי קולחין עשירים בשומנים.
עודכן: מרץ 2012
המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
השפעה משולבת של עקות יובש ומליחות על תהליכי הגידול, הדיות, היבול והאיכות של רימונים
עודכן: מרץ 2012
טל וערן שדה - מושב יבול
הרחבת שטחי גידול לפרחי הדוביום.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ ערבה דרומית
יישום בשטח של שיטת "השקייה לפי דרישה", במטעים מסחריים.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ ערבה דרומית
ליזימטרים בשטחי גידול מסחריים לייעול ההשקייה והדישון.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ דרום - חוות הבשור
הקמת מתקן לבחינת חיי מדף של פרחי קטיף
עודכן: מרץ 2012
מו"פ רמת נגב
גידול אדמונית ננסית כפרח קטיף
עודכן: מרץ 2012
מו"פ צפון
שימוש בזבובי פירות מעוקרים לבקרת זבוב הים התיכון בצפון ישראל
עודכן: מרץ 2012
מו"פ צפון
מעבדה להדברה אקולוגית של גידולים משולבים.
עודכן: מרץ 2012

עמודים