BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

מו"פ צפון
תגובת עצי פרי לעקות מים ויבולי פרי שונים.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ צפון
פטרייות אקוזטיות
עודכן: מרץ 2012
תחנת נווה יער, מיג"ל, מו"פ רמת נגב, מו"פ ערבה דרומית
מחקר ופיתוח לענף הרימונים בנגב ובגליל.
עודכן: מרץ 2012
גידולי שדה נגב
.GEOSYS - שירות הדמיה באמצעות לווין לחקלאות מדייקת
עודכן: מרץ 2012
מושב עידן
משק משפחתי (משפחת נעים) - מודל לחקלאות ברת קיימא בערבה.
עודכן: מרץ 2012
מושב עידן
שיטה חדשה לאריזה של דגי נוי לייצוא
עודכן: מרץ 2012
מיג"ל - מרכז ידע גליל עליון
התגברות על מגבלות הפרייה ואיכות במטעי נשירים בצפון ישראל. (פרוייקט תלת שנתי)
עודכן: מרץ 2012
משרד החקלאות, לשכת ההדרכה בלכיש
השקיית גידולי חממה אינטנסיביים במי קולחין ברמות טיהור שונות
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ סמר
חברת 'קריסטל ויז'ן' - פיתוח מכונה למיון דגי נוי.
עודכן: מרץ 2012
קיבוץ סמר
חקלאות מדויקת במטעי התמרים בקיבוץ סמר.
עודכן: מרץ 2012

עמודים