BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרוייקטים נתמכים

קישורים לסוגי פרוייקטי

מו"פ מדעי ים המלח והערבה
מתקן לגידול "דגי זברה" למחקר רפואי, בשלוחת הערבה התיכונה.
עודכן: מרץ 2012
מו"פ מדעי ים המלח והערבה
מעבדה לביוטכנולוגיה וביוכימיה של העור, בשלוחת ים המלח
עודכן: מרץ 2012
מרכז מדע ים המלח והערבה
בניית מרכז למחקר ופיתוח ידע.
עודכן: מרץ 2012
קרוקולוקו
בריכות לריבוי תנין היאור, בחוות התנינים בערבה.
עודכן: מרץ 2012
מועצה אזורית ערבה תיכונה
מרכז מו"פ משולב בערבה המרכזית לחקלאות, למים, לתיירות ולשמירת הטבע והסביבה.
עודכן: מרץ 2012
מחקר ופיתוח מדעי - ערבה תיכונה - שלוחה של המרכז המדעי ים המלח והערבה
ציוד למחקר כדי לאפשר קליטת אקדמאים וחוקרים בערבה.
עודכן: מרץ 2012
מועצה אזורית בני שמעון
פיתוח וקידום התיירות במושב נבטים.
עודכן: מרץ 2012
חוות ערנדל בערבה הדרומית
.בניית המסעדה בחווה
עודכן: מרץ 2012
מועצה אזורית בני שמעון
פיתוח וקידום התיירות במושב נבטים
עודכן: פברואר 2012
חוות ערנדל בערבה הדרומית
בניית המסעדה בחווה
עודכן: פברואר 2012

עמודים